Wedstrijdreglement MeppelMasters 2022

Definities

Wedstrijd: de wedstrijd en overige activiteiten van het Meppel Masters Golfkampioenschap.
Speler: een deelnemer of deelneemster aan de wedstrijd. De speler is woonachtig in de gemeente Meppel.
Meppel Masters 2023: de organisator van het Meppel Masters Golfkampioenschap 2023.
Wedstrijdleiding: de plaatselijke wedstrijdleiders op de te bespelen baan.
Wedstrijdcommissie: eindverantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijd en de handhaving van de reglementen

1. Spelregels

De wedstrijden worden gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’ (hierna te noemen: de Regels) zoals vastgesteld door de Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews en de Plaatselijke Regels van de baan.

2. Handicarts, buggy’s en caddies door spelers

Handicarts zijn toegestaan, mits de speler in het bezit is van een geldig door de Stichting Handicart uitgegeven Handicartbewijs. Gebruik van buggy’s (scooter) is niet toegestaan. De wedstrijdleiding op de betreffende baan kan in voorkomende situaties hierop een uitzondering maken. Een caddy is niet toegestaan. Straf bij overtreding: diskwalificatie voor de wedstrijd.

3. Hoffelijkheid

De speler dient zich te onthouden van elke uiting die door de toernooicommissie en/of door de medespeler(s) als onaanvaardbaar wordt geacht of als hinderlijk wordt ervaren en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels. Als er sprake is van een ernstige overtreding van de Etiquette mag de Wedstrijdcommissie de speler diskwalificeren volgens Regel 33-7. De straf van uitsluiting aan het wedstrijd kan door de wedstrijdcommissie worden opgelegd bij wangedrag, zoals gooien met bal of clubs, opzettelijk beschadigen van de baan, beledigen van een flightgenoot, andere speler, official of omstander, onwelvoeglijke taal en vloeken. Verder dient de speler zich gedurende de wedstrijddagen te onthouden van elke handeling die de belangen kan schaden van de Organisatie Meppel Masters of van de golfsport in het algemeen.

4. Meldingstijd/Starttijd

Een speler moet zich uiterlijk 20 minuten vóór de starttijd bij de wedstrijdleiding van de te spelen baan melden. De speler moet starten op de door de wedstrijdleiding vastgestelde tijd. De speler dient zich minimaal 5 minuten voor zijn officiële starttijd op de startplaats (bij de starter) hebben gemeld. Indien de speler, klaar om te spelen, binnen 5 minuten na zijn starttijd op zijn startplaats (bij de starter) aankomt – en als er geen omstandigheden zijn die rechtvaardigen om de straf van diskwalificatie niet op te leggen, zoals bepaald in Regel 33-7 – dan is de straf voor het niet op tijd starten: twee (2) slagen op de eerste te spelen hole. Straf voor meer dan 5 minuten te laat aankomen op de te spelen hole: diskwalificatie voor de wedstrijd.

5. Scorekaart

De speler dient 20 minuten vóór zijn starttijd zijn scorekaart bij de wedstrijdtafel te hebben opgehaald.
De speler is zelf verantwoordelijk voor het correct vermelden van zijn Exact-Handicap (Regel 6-2).
De speler is verplicht zijn scorekaart met zijn marker te wisselen.
De speler is verantwoordelijk voor het inleveren van zijn scorekaart bij de wedstrijdleiding op de betreffende baan en moet dit uiterlijk 10 minuten na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde doen.
De speler dient zijn kaart te controleren (Regel 6-6a, b en d).
De scorekaart van een speler, die zijn wedstrijd niet uitspeelt, of niet aan de start verschijnt, zal als No-Return kaart worden verwerkt.

6. Bal

Iedere speler dient zijn bal te voorzien van een persoonlijk kenmerk; ook de provisionele bal moet van een persoonlijk kenmerk voorzien zijn, doch afwijkend van de eerste speelbal.

7. Winnaars/gehalveerde matches en ties

Er zijn drie categorieen.
Cat. 1 handicap 0-18 = strokeplay zonder handicap verrekening.
Cat. 2 handicap 18.1 t/m 36 = stableford met handicap verrekening voor deelnemers met actieve handicap.
Cat. 3 2 handicap 18.1 t/m 36 = stableford met handicap verrekening voor deelnemers met een niet actieve handicap.

Categorie 1 en 2. Winnaar is de speler of speelster in de betreffende categorie met de laagste netto score. In geval van ties voor de eerste plaats zal een sudden death play off met worden gespeeld op door de wedstrijdleiding van de betreffende baan te bepalen holes. Voor de overige ranking zal het systeem van matching cards van de speeldag worden toegepast. Als er dan nog geen beslissing gevallen is, is de winnaar de speler met de laagste exact handicap. Categorie 3 Winnaar zijn de speler of speelster met het hoogste aantal stablefordpunten. In geval van ties is de winnaar de speler met de laagste playing handicap op de wedstrijd dag. Brengt dit nog geen beslissing dan wint de speler met de hoogste totaalscore op de laatste 9 holes gespeeld op de wedstrijd dag.

8. Onderbreking van het spel

De noot onder regel 6-8 (NGF Golfregels 2008-2020) is hier van toepassing.

9. Uitsluiting van deelname

De wedstrijdcommissie kan een speler van deelname uitsluiten als:
Hij door zijn optreden blijk geeft niet te willen handelen volgens het wedstrijdreglement en/of voorwaarden.
Door zijn optreden een reglementaire afwikkeling van de wedstrijd wordt belemmerd.
Bij vals of onsportief spel.

10. Bevoegdheden van het Bestuur en de Wedstrijdcommissie

Het Bestuur heeft aan de Wedstrijdcommissie de behandeling opgedragen van overtredingen van de golfregels en/of bepalingen van het wedstrijdreglement door spelers aan het Meppel Masters Golfkampioenschap.
Het Bestuur is daarenboven bevoegd alle noodzakelijke en voorkomende beslissingen te nemen op grond van dit reglement en tevens in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.